Doprava zadarmo pri nákupe od 130,00 EUR Doprava


Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto beriem na vedomie, že spoločnosť:

Unique Ideas s.r.o., IČ: 17082374,
so sídlom Příčná 129/3, 77900 Olomouc,
zapísaná v OR krajského súdu Ostrava, oddieľ C, vložka 89171

(ďalej tiež iba ako ,,Správca")

spracováva moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, a to za účelom vybavenia mojej objednávky v e-shope https://www.riteintherain.cz, plnenie povinností z kúpnej zmluvy uzavrenej medzi mnou a správcom prostredníctvom internetového obchodu Správcu a nadväzujúcich služieb Správcu,

v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ,,GDPR").

Zároveň beriem na vedomie, že do účinnosti GDPR (tj. do 25.05.2018) sú údaje poskytované v režime zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorší predpisov.

Som si vedomý/á toho a udeľujem súhlas s tým, že Správca môže mnou poskytnuté osobné údaje (v rozsahu uvedenom vyššie) poskytnúť k prípadnému ďalšiemu spracovaniu osobných údajov ďalším spracovateľom, ktorý spracúvajú osobné údaje pre Správcu a poskytujú záruku vhodného a riadneho spracovania osobných údajov a ďalej náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením a poškodením.

Osobné údaje poskytnuté Správcovi, budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu zo Správcom a následne po dobu nutnej archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky.

Ďalej týmto prehlasujem, že som si vedomý/á svojho práva na informácie o spracovaní mojich osobných údajov (najme informácie o kategórií spracovaných osobných údajov, účelu, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravy alebo výmazu (najme nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov) práva podať sťažnosť u dozorného úradu. Som uzrozumený/á stým, že odo dňa 25.05.2018 mám ďalej aj právo na prenositeľnosť mojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol/a som ich celkom slobodne, vedome, dobrovoľne a som si vedomý/á toho, že ich poskytnutie je nutné k realizácií hore uvedenej služby.